Porn Web cams

Do you like porn?

Do you like porn?
Oh yeah baby
I like it
Its okay
don't like it
I hate it

Do you like porn?
Votes: 392
Option Votes
Oh yeah baby 259 votes
66 %
I like it 78 votes
20 %
Its okay 35 votes
9 %
don't like it 3 votes
1 %
I hate it 17 votes
4 %


See all polls.